Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PROCESS PARTNER AS

Org.nr.: NO 979337043 MVA

 1. Priser: Dersom annet ikke er oppgitt i tilbudet er tilbudet gyldig og dermed bindende i 30 dager fra tilbudsdato. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene dersom endring av valutakurser, offentlige avgifter, fraktsatser eller materialpriser i tiden mellom tilbud og levering overstiger +/- 2 %. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt valuta reguleres ordren på fakturadato. Ordrens omfang blir den som er spesifisert i vår ordrebekreftelse, og forandringer må bekreftes skriftlig.
  Hvis annet ikke er nevnt, forståes prisene: FCA Larvik, eksklusive merverdiavgift, miljøavgift og nødvendig emballasje.
 2. Leveringstid: Oppgitt leveringstid er etter beste skjønn og basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi kan ikke overta ansvar for forsinket levering som skyldes forhold som vi ikke kan påvirke. F. eks feil, forsømmelighet og lignende fra våre leverandørers eller transportselskapers side. Vi fraskriver oss ansvar for følgene og følgekostnadene av slike forsinkelser se pkt. 4. En mulig transportforsinkelse fra vårt lager til kjøper, gir ikke rett til betalingsutsettelse eller annullering.
 3. Forsendelse/Mottak: All forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko dersom ikke annet er avtalt skriftlig. Kjøper/ mottaker har plikt til, ved mottakelsen å kontrollere at varen er riktig i h.t. bestillingen. Reklamasjon som følge av transportskade må skje uten unødig opphold til transportør og vår logistikkavdeling, dog senest innen 8 dager etter varens mottakelse. Ved feilleveranse dekker vi fraktomkostninger på billigste måte i forbindelse med byttet.
 4. Følgeskader: Vi overtar intet ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt pga. forsinket levering, feil eller mangler ved varen. Vi overtar heller intet ansvar for konstruksjoner som er bestemt av kjøper, eller for skader eller feil som skyldes ytre påvirkninger, ulykker, mangelfull skjøtsel, overbelastning, naturlig slitasje eller reparasjoner utført av kjøper eller ikke-autorisert personell uten at dette har skjedd med vårt skriftlige samtykke.
 5. Betalingsbetingelser: Ved kredittsalg er vår generelle betalingsbetingelse netto pr. 30 dager.
  Ved overskridelser av kredittiden belastes renter med 8,75 % p.a. fra forfallsdato. (til enhver tid gjeldende morarente)
 6. Garanti/Reklamasjon: Garantitiden er 12-tolv-måneder fra leveringsdato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien forutsetter at varene er betalt som avtalt.. Deler som går i stykker pga. material- og/eller fabrikasjonsfeil, blir erstattet gratis mot innsendelse av de brukte deler. Demontering og montering av reklamerte deler inngår ikke i garantien. Det må tydelig komme frem av den innsendte del, at skaden virkelig skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Noen annen erstatning enn ovenfornevnt gis ikke.
 7. Retur: All retur skal være skriftlig avtalt med referanse til vårt ordre- fakturanummer. Bare lagerførte standardvarer i uåpnet originalemballasje kan godtas i retur innen 1-en-måned fra leveringsdato. Returgebyr belastes med 25 % av varens fakturaverdi.
 8. Installasjon: Eventuell installasjon, igangkjøring og opplæring er ikke inkludert i leveransen uten spesiell skriftlig avtale.
 9. Panterett: Varene forblir selgers eiendom inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger fullt ut er betalt. Salgspant er tatt i varene i samsvar med pantelovens § 3-15.
 10. Force Majeure: Den part som vil påberope seg Force Majeure skal straks gi den annen part varsel om en slik situasjon. Hvis en Force Majeure situasjon fortsetter uten avbrudd i 30 dager eller mer, skal hver av partene ha rett til å heve kjøps avtale ved å gi skriftlig varsel til den annen part.
 11. Muntlige eller telefoniske avtaler: Alle avtaler blir kun gjeldene etter at de er skriftlig bekreftet.
 12. Eventuelle avvik: Alle avvik fra disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal være skriftlig avtalt.
 13. Tvister: Eventuelle tvister under denne avtale skal så vidt som mulig søke løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram, avtales Larvik Tingrett som verneting for en rettstvist. Norsk rett kommer til anvendelse i enhver tvist.
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image